Autumn Skeletons

photo: autumn leaves
Autumn Skeleton
photo: Autumn Skeleton of Fallen Leaves
Autumn Skeleton